top of page

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door 2Marry.

 

 

Artikel 1 - Algemeen

 

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

2Marry; De eenmanszaak 2Marry als opgenomen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder

nummer 66424267.

Cliënt; Iedere natuurlijke persoon die met 2Marry een overeenkomst heeft gesloten of wil sluiten.

Overeenkomst; Elke aanbieding van 2Marry, aanvaard door cliënt, ofwel elke opdracht verstrekt door cliënt aan 2Marry en door deze

laatste aanvaard.

Diensten: het voltrekken van huwelijken, het voltrekken van geregistreerde partnerschappen of het leiden van ceremoniële

verbintenissen.

 

 

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst

 

1. Een overeenkomst tussen cliënt en 2Marry komt tot stand na akkoordverklaring per e-mail of een schriftelijke ondertekening door cliënt van de offerte. De boeking is definitief als de aanbetaling van €200,- is ontvangen.

2. Indien de aanbetaling van € 200,-- niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen na factuurdatum is voldaan, verliest cliënt het recht op de gereserveerde datum en vervalt de overeenkomst.

3. Ingeval van een gezamenlijk gegeven overeenkomst zijn de cliënten hoofdelijk verbonden voor de betaling van de volledige facturen.

4. Met het betalen van de aanbetaling gaat cliënt tevens akkoord met de opgestelde Algemene Voorwaarden van 2Marry.

 

 

Artikel 3 - Honorering en betaling

 

1. De door 2Marry gedane prijsopgave voor diensten zoals genoemd in artikel 1 in Nederland is een vaste prijs. Altijd zal er met prijzen worden gewerkt die inclusief BTW zijn.

2. Het tarief voor diensten in het buitenland zal per land verschillen i.v.m. bijkomende reis- en verblijfkosten. Daarom zal er voor diensten in het buitenland een offerte op maat worden gemaakt.

3. Te allen tijden zijn de eventuele kosten t.b.v. de eendaagse benoeming in de trouwgemeente en de leges/kosten die betreffende gemeente hanteert, niet inbegrepen in de tarieven van 2Marry.

4. Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt 2Marry een eerste factuur toe. Van het totaalbedrag zal de aanbetaling van €200,- vermeld staan in de eerste factuur. Het restbedrag dient middels een tweede factuur uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de ceremonie te worden gestort op de door 2Marry aangegeven bankrekening.

5. Cliënt is aan 2Marry alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten  verschuldigd indien zij een door 2Marry verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en 2Marry de vordering aan derden uit handen geeft.

 

 

Artikel 4 - Annulering

 

1. In geval van annulering van de opdracht door cliënt, ongeacht de oorzaak, brengt 2Marry de volgende kosten in rekening:

Bij annulering vanaf 100 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie geldt de aanbetaling van € 200,– als annuleringskosten

Bij annulering tot 100 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 60% van het totaalbedrag

Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag.

2. De annulering dient onder opgaaf van redenen schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

 

 

Artikel 5 – Verplaatsing

 

Verplaatsing van de huwelijks- of geregistreerd partnerschapsceremonie of ceremoniële verbintenis.

1. Indien cliënt besluit, om welke redenen dan ook, de huwelijksceremonie, geregistreerd partnerschapsceremonie of ceremoniële verbintenis uit te stellen naar een nader te bepalen datum, zullen er geen verplaatsingskosten worden berekend door 2Marry indien de nieuwe datum volledig in (voor)overleg met 2Marry wordt bepaald.

2. Indien de huwelijksceremonie, geregistreerde partnerschapsceremonie of ceremoniële verbintenis door cliënt wordt verplaatst zonder (voor)overleg met 2Marry, worden er, indien 2Marry beschikbaar is op de nieuwe datum, € 250,-- verplaatsingskosten in rekening gebracht, welke terstond door 2Marry aan cliënt worden berekend en binnen 14 dagen dient te worden voldaan door cliënt. Indien deze factuur niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen is voldaan, wordt de overeenkomst direct ontbonden zonder teruggaaf van reeds betaalde kosten en vervalt ieder recht van cliënt op de gereserveerde data.

3. Indien 2Marry niet beschikbaar is op de door cliënt bepaalde nieuwe datum en de overeenkomst daarmee ontbonden wordt, zijn de reguliere annuleringsvoorwaarden van toepassing zoals genoemd in artikel 4 lid 1, waarbij wordt uitgegaan van de oorspronkelijke datum.

4. Bij verplaatsing vervalt de geldigheid van de Algemene Voorwaarden welke door cliënt zijn geaccepteerd bij totstandkoming van de overeenkomst.

5. Bij verplaatsing zal er door 2Marry opnieuw een schriftelijke bevestiging gemaakt worden die door cliënt ondertekend dient te worden. Cliënt gaat hierbij gelijktijdig akkoord met de dan geldende Algemene Voorwaarden welke door 2Marry aan cliënt worden verstrekt.

 

 

Artikel 6 - Ongeval/ziekte 2Marry, calamiteiten

 

1. Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien 2Marry haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld; staking, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld.

2. In deze gevallen zal er door 2Marry uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging binnen het vertrouwde netwerk van 2Marry, uiteraard zoveel mogelijk in overleg met cliënt.

 

Artikel 7 - Overmacht

 

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 2Marry geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 2Marry niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van 2Marry, of in het bedrijf van degenen die zij voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, worden daaronder begrepen.

2. Voor zoveel 2Marry ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is 2Marry gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

3. Cliënt kan geen schadevergoeding vorderen indien 2Marry haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht.

4. In geval van overmacht zal door 2Marry waar mogelijk uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging binnen het vertrouwde netwerk van 2Marry, uiteraard zoveel mogelijk in overleg met cliënt.

 

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 

1. 2Marry is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door 2Marry verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van 2Marry.

2. 2Marry is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. 2Marry is niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van een overeenkomst voor de cliënt voortvloeiende schade.

4. 2Marry is niet aansprakelijk voor indirecte schade, enkel voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

♡ de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

♡ de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van 2Marry aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan 2Marry toegerekend kunnen worden;

♡ redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Iedere aansprakelijkheid van 2Marry voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

6. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door 2Marry voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

7. Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 1 jaar na de dag waarop de cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van 2Marry voor die schade.

8. De uitvoering van de aan 2Marry verstrekte overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen.

9. De cliënt vrijwaart 2Marry en haar hulppersonen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door 2Marry ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden alsmede tegen de kosten van 2Marry in verband met het voeren van verweer tegen dergelijke

vorderingen.

 

 

Artikel 9 - Ontbinding

 

1. 2Marry is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

2. 2Marry is ook bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. Bijvoorbeeld wanneer de trouwlocatie verplaatst wordt en dit een onevenredig lange reistijd tot gevolg heeft.

3. 2Marry is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien de cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt. Of indien na het sluiten van de overeenkomst 2Marry ter kennis is gekomen of omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

4. In geval van liquidatie, van (een aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – ten laste van de cliënt, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de cliënt niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het 2Marry vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder enige verplichting van haar kant tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van 2Marry op de cliënt onmiddellijk en volledig opeisbaar. Indien 2Marry de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

6. De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:

♡ Faillietverklaring dan wel surseance van betaling van 2Marry.

♡ Staking van de bedrijfsactiviteiten van 2Marry.

 

 

Artikel 10 - Intellectuele eigendomsrechten

 

1. Het is de cliënt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 2Marry niet toegestaan door of namens 2Marry geproduceerde concepten, formats, teksten, adviezen, trainingen, overeenkomsten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren.

2. In geval van overtreding van lid 1 van dit artikel is cliënt verplicht de hierdoor door 2Marry geleden schade te vergoeden, onverminderd alle overige rechten van 2Marry. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte worden aan cliënt doorbelast.

3. Cliënt geeft toestemming aan 2Marry tot het gebruik van het beeldmateriaal – in de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de rechten van de mogelijke maker daarvan – ten behoeve van het (online) portfolio van 2Marry.

 

 

Artikel 11 - Geheimhouding en persoonsgegevens

 

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 2Marry zal verkregen persoonsgegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van de

overeenkomst en ter voldoening aan de wettelijke verplichtingen.

 

 

Artikel 12 - Klachten

 

2Marry probeert haar taken goed uit te voeren. Toch kan cliënt ontevreden zijn over de uitvoering of de diensten van 2Marry. Heeft de cliënt een klacht, dan verzoeken wij dit te laten weten. Dit is hun recht. Het geeft 2Marry de kans om de klacht op te lossen en diensten te verbeteren. Klachten kunnen gericht worden aan:

2Marry t.a.v. Saskia Offerhaus-De Haas

De Schering 10

3214 AE Zuidland

 

 

Artikel 13 - Vindplaats en wijziging voorwaarden

 

Deze voorwaarden zijn inzichtelijk op de website van 2Marry. Van toepassing is steeds de versie bindend zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met cliënt. Voor overeenkomsten gesloten met 2Marry is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

AVG & Privacy

Privacy protocol van de zelfstandig Trouwambtenaar, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Doel van dit protocol is duidelijkheid geven over de verkrijging, het gebruik, de bewaring en de vernietiging van persoonsgegevens van bruidsparen en hun getuigen. Waar gesproken wordt over huwelijksvoltrekking wordt ook partnerschapsregistratie of ceremoniële
verbintenis bedoeld.


1. Verkrijgen van gegevens
Persoonsgegevens en contactgegevens worden verkregen via de gemeente, het bruidspaar of via een derde met toestemming van het bruidspaar.


2. Gebruik van gegevens
Om een huwelijk te kunnen voltrekken zijn de persoonsgegevens van een bruidspaar voor verschillende doeleinden noodzakelijk:

  1. Bij een wettig huwelijk is de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand hoofdelijk aansprakelijk. Om die reden is het belangrijk om een identiteit te kunnen vaststellen. Hiervoor is het controleren van een identiteitsbewijs voldoende en worden geen kopieën gemaakt, gevraagd of opgeslagen.

  2. Als zelfstandig trouwambtenaar is het verplicht een boekhouding bij te houden. Om een factuur te kunnen sturen zijn naam en adresgegevens nodig. De boekhouding dient vijf jaar te worden bewaard.

  3. Om te corresponderen met het bruidspaar is het van belang emailadressen en telefoonnummers op te slaan. Nadat de voltrekking is gedaan en deze is nabesproken worden deze contactgegevens vernietigd voor zover deze niet beschikbaar dienen te blijven voor de administratie.

  4. Indien op verzoek van het bruidspaar ook contact gezocht wordt met familie of vrienden, worden deze gegevens na de voltrekking vernietigd of verwijderd.

  5. De persoonlijke informatie van het bruidspaar wordt verwerkt tot een speech. Deze speech wordt na de huwelijksvoltrekking vernietigd en de digitale versie wordt alleen geanonimiseerd opgeslagen. Dit houdt in dat persoonsgegevens worden verwijderd alvorens deze wordt opgeslagen en aantekeningen worden vernietigd.

 

Conform de AVG mogen geen gegevens worden opgeslagen die niet noodzakelijk zijn. Voor de voltrekking van het huwelijk zijn slechts naamgegevens noodzakelijk. Verdere persoonsgegevens staan op de akte vermeld welke via de gemeente wordt verkregen. Deze akte wordt opgeslagen in de registers van de burgerlijke stand. Indien voor een ceremoniële verbintenis een certificaat wordt gemaakt, bepaald het bruidspaar zelf welke gegevens zij hiervoor verstrekken. Deze gegevens worden direct na de ceremonie verwijderd.
 
 
3. Bewaren van gegevens
Uitsluitend gegevens die om wettelijke redenen dienen te worden bewaard, worden digitaal opgeslagen. Digitale bestanden kunnen op verschillende manieren worden benaderd. Hiervoor is een goede beveiliging van de computer, tablet en mobiele telefoon middels een virusscan en wachtwoordbeveiliging een vereiste. Dit betekent dat de virusscan altijd up-to-date dient te zijn en een wachtwoord regelmatig, minimaal jaarlijks, dient te worden gewijzigd.
 
4. Vernietiging van gegevens
Indien gegevens op papier staan worden deze, zodra gebruik hiervan niet meer noodzakelijk is, vernietigd. Hiervoor wordt een papiervernietiger gebruikt. Documenten die digitaal verkregen zijn worden, zodra gebruik hiervan niet meer noodzakelijk is, gewist. Dit houdt in dat zowel bestandsmappen en e-mails op de computer, tablet, telefoon of in de cloud zorgvuldig moeten worden gecontroleerd.


5. Informatie, inzage en correctie
Een bruidspaar heeft ten alle tijden recht op informatie, inzage en correctie van de gegevens die zij hebben verstrekt.


6. In geval van datalek
Indien gegevens onbevoegd in handen van derden zijn gekomen, zal hiervan direct bij het constateren hiervan melding worden gemaakt bij de persoon of personen wie dit betreft en bij de autoriteit persoonsgegevens.

7. Website
Voor de beveiliging van deze website zie disclaimer.
 

Disclaimer

Privacy beleid 2Marry
Deze website is gecreëerd door en wordt onderhouden door 2Marry.
Alle rechten op de inhoud van deze website liggen bij 2Marry en zijn onder voorbehoud. Het materiaal en de wijze waarop de website wordt getoond vallen onder het auteursrecht of andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom.
De inhoud van deze website mag niet voor commerciële doeleinden worden gekopieerd, gedistribueerd of veranderd zonder schriftelijke toestemming. Deze website kan tevens inhoud bevatten zoals foto’s waarop auteursrechten van derden rusten.

 

Aansprakelijkheid
Deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Verstrekte informatie kan desondanks onjuistheden bevatten. Voordat u op de vermelde informatie af gaat, dient u deze informatie op andere wijze van ons bevestigd te krijgen.
2Marry.nl maakt gebruik van cookies en andere technologieën om het online gebruiksgemak voor u te vergroten en om na te gaan hoe de site gebruikt, zodat wij op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten kunnen verbeteren (o.a. Google Analytics).
U moet het privacybeleid van deze derden raadplegen voor meer gedetailleerde informatie over hun handelen, alsook voor instructies over hoe de opt-out van bepaalde zaken werkt. 2Marry’s privacy beleid is hier niet van toepassing op, we hebben geen controle over de activiteiten van deze andere adverteerders of websites.
Bij een bezoek aan deze website slaan de servers automatisch informatie op, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en datum en tijd van uw bezoek.
Als u cookies wilt uitschakelen, kunt u dit doen via uw browser. Meer gedetailleerde informatie over het beheer van cookies met specifieke webbrowsers kunnen worden gevonden op de browsers betreffende websites.

bottom of page