Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en werkzaamheden verricht door 2Marry.

Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
2Marry: De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand welke zorg draagt voor de (huwelijks) ceremonie.
Cliënt: Iedere natuurlijke persoon die met 2Marry een overeenkomst heeft gesloten of wil sluiten.

Overeenkomst

Elke aanbieding van 2Marry, aanvaard door cliënt, ofwel elke opdracht verstrekt door cliënt aan 2Marry en door deze laatste aanvaard.

Totstandkoming van de overeenkomst

Een overeenkomst tussen cliënt en 2Marry komt tot stand na akkoordverklaring per mail of schriftelijke ondertekening door cliënt van de offerte. De boeking is definitief als de aanbetaling van €200,- is ontvangen.

Met het betalen van de aanbetaling gaat cliënt tevens akkoord met de opgestelde Algemene Voorwaarden van 2Marry.

Honorering en betaling

De door 2Marry gedane prijsopgave voor huwelijksvoltrekkingen, geregistreerd partnerschappen en ceremoniële verbintenissen in Nederland is een vaste prijs. Altijd zal er met prijzen worden gewerkt die inclusief BTW zijn.

Het tarief voor ceremoniële verbintenissen in het buitenland zal per land verschillen i.v.m. bijkomende reis- en verblijfkosten. Daarom zal er voor ceremonies in het buitenland een offerte op maat worden gemaakt.

Te allen tijde zijn de eventuele kosten t.b.v. eendaagse benoeming in de trouwgemeente en de huwelijksleges/kosten die betreffende gemeente hanteert exclusief.

Na een overeenkomst te zijn aangegaan stuurt 2Marry een 1ste factuur toe. Van het totaalbedrag zal de aanbetaling van €200,- vermeld staan in de 1ste factuur. Het restbedrag dient middels een 2e factuur uiterlijk 7 dagen voor de ceremonie te worden gestort op de door 2Marry aangegeven bankrekening.
Cliënt is aan 2Marry alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een aan 2Marry verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en 2Marry de vordering aan derden uit handen geeft.

Ongeval/ziekte 2Marry, calamiteiten

Cliënt kan geen schadevergoeding eisen, indien 2Marry haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht, zoals bijvoorbeeld; staking, transport moeilijkheden, extreme weersomstandigheden, files, omleidingen, ziekte, overlijden of zaken die mogelijkerwijs als overmacht aannemelijk kunnen worden gesteld.
In deze gevallen zal er door 2Marry uiterst zorgvuldig worden gezocht naar vervanging binnen het vertrouwde netwerk van 2Marry, uiteraard zoveel mogelijk in overleg met cliënt.

Aansprakelijkheid

2Marry is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor de cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door 2Marry verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van 2Marry.
De door 2Marry te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag van de overeenkomst tussen 2Marry en de cliënt (inclusief BTW).

Annulering

In geval van annulering van de opdracht door cliënt brengt 2Marry de volgende kosten in rekening:

Bij annulering vanaf 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie geldt de aanbetaling van € 200,– als annuleringskosten

Bij annulering tot 30 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 40% van het totaalbedrag

Bij annulering tot 14 dagen voor het begin van de (trouw)ceremonie 60% van het totaalbedrag
Bij annulering in de laatste 14 dagen voor de (trouw)ceremonie 100% van het totaalbedrag.
De annulering dient schriftelijk per aangetekende brief te worden gedaan.

Ontbinding

De overeenkomst eindigt met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
Wanneer de trouwlocatie binnen 48 uur voorafgaand aan de ceremonie verplaatst wordt en dit onevenredige reistijd tot gevolg heeft
In geval de cliënt met de voldoening van zijn betalingsverplichting in verzuim is of in gebreke blijft.
De cliënt surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, cliënt de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien er op enig onderdeel van zijn bezittingen beslag wordt gelegd.
De overeenkomst eindigt eveneens met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst in geval van:
Faillietverklaring dan wel surseance van betaling van 2Marry.
Staking van de bedrijfsactiviteiten van 2Marry.
Overlijden van de trouwambtenaar van 2Marry.
Ziekte van de trouwambtenaar van 2Marry op de dag waarop de huwelijksvoltrekking zal plaatsvinden.

Klachten

2Marry probeert haar taken goed uit te voeren. Toch kan cliënt ontevreden zijn over de uitvoering of de diensten van 2Marry. Heeft de cliënt een klacht, dan verzoeken wij dit te laten weten. Dit is hun recht.
Het geeft 2Marry de kans om de klacht op te lossen en diensten te verbeteren. Klachten kunnen gericht worden aan:
2Marry
t.a.v. Saskia Offerhaus-De Haas
De Schering 10
3214 AE Zuidland

Gezien het persoonlijke karakter van de samenwerking is in gesprek na het ontvangen van een klacht een prioriteit.

Geheimhouding

2Marry is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van deze overeenkomst van opdracht uit enige bron heeft verkregen. 2Marry gaat uiterst zorgvuldig om met persoonlijke gegevens van cliënt en zal na beëindiging van de overeenkomst tussen 2Marry en cliënt alleen die gegevens bewaren die voor de administratie van 2Marry noodzakelijk dan wel wettelijk verplicht is.

Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn inzichtelijk op de website van 2Marry. Van toepassing is steeds de versie bindend zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst met cliënt.
Voor overeenkomsten gesloten met 2Marry is het Nederlands recht van toepassing.